Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

 

Jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci pielęgniarską opieką długoterminową nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem rodzinnym, do którego złożona jest deklaracja wyboru.

 

Wysoko wykwalifikowane pielęgniarki świadczą swe usługi od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00 w terminie uzgodnionym z pacjentem przeznaczając czas na zabiegi higieniczno – pielęgnacyjne.

 

Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:

-          zapewnienie pacjentom obłożne chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych

-          przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

 

Do zadań pielęgniarki opieki długoterminowej należy:

-          realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania

-          pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem

w środowisku domowym

-          edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin

-          pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji  i rehabilitacji chorego w domu

 

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie wg. zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów i wymagają bezwzględnie realizacji przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej dwu tygodni:

-          kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia

-          wykonania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ran

-          karmienia przez zgłębnik i przez przetokę

-          płukania pęcherza moczowego

-          pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheostomijną

-          zakładanie i usuwanie cewnika / stałe zlecenie lekarskie/

 

 

Pielęgniarska opieka długoterminowa nie może być realizowana u chorych:

-          objętych opieką przez hospicjum domowe

-          objętych opieką przez inne stacjonarne zakłady opieki długoterminowej

-          objętych opieką przez zespół długoterminowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechaniczne

-          w ostrej fazie choroby psychicznej

-          objętej opieką przez pielęgniarkę poz w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej

 

 

NZOZ NOVUM

świadczy usługi w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej i hospicjum domowego

NZOZ Homo Homini w Rzeszowie ul. Marszałkowska 9, 35-215 Rzeszów tel. 17 85 08 270  © Homo Homini